Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy.

THÔNG BÁO: Hiện nay đang có dịch chân tay miệng, để giữ cho trường không bị dịch mong quý vị phụ huynh thường xuyên theo dõi các biểu hiện của trẻ để chủ động phòng ngừa.
Trang Chủ Bản Tin Hoạt động của trường Quy chế thực hiện dân chủ năm 2018
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

Quy chế thực hiện dân chủ năm 2018

Email In PDF.

UBND QUẬN KIẾN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN ĐỒNG HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 03/QĐ-MNĐH                               Kiến An, ngày 04  tháng  01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ

 

  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG HÒA

 

Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của  Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan đơn vị;

 

Căn cứ Quyết định số 04/ 2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ sở Giáo dục – Đào tạo;

 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BGD&ĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2011 đã được sử đổi theo văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

 

Theo đề nghị của Hội đồng trường mầm non Đồng Hòa,

   

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong trường mầm non Đồng Hòa.

 

Điều 2. Cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên và các tổ chức liên quan trong nhà trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận:                                    

- Phòng GD&ĐT(B/c);

- Như Điều 2( Để t/h);

- Lưu.     

 

                          HIỆU TRƯỞNG

                         (đã ký)

                         Phạm Thị Lệ Nga

 

Cập nhật ngày Thứ bảy, 27 Tháng 10 2018 08:53